Ερωτηματολόγιο ΣμηΕΑ

Ιστοσελίδα της ΥΠΑ

Drone Aware – GR Οδηγός 

Η νομοθεσία με δύο λόγια.

     Για να ξέρουν οι χειριστές drone (ΣμηΕΑ), με δύο λόγια, τις υποχρεώσεις τους. Ο νόμος διαχωρίζει τα drones με βάση δύο κριτήρια:

          1. Το βάρος απογείωσης.

          2. Την χρήση (επαγγελματική ή ερασιτεχνική)

     Η ερασιτεχνική χρήση του drone ονομάζεται «ανοιχτή κατηγορία» και αφορά τα drones με βάρος απογείωσης μέχρι 25 κιλά.

     Για την επαγγελματική χρήση του drone υπάρχει η «ειδική κατηγορία» και η «πιστοποιημένη κατηγορία» όπου η ένταξη σε αυτές εξαρτάται από τη χρήση ή και από το βάρος απογείωσης. Λεπτομέρειες για την «Ειδική» και την «πιστοποιημένη κατηγορία» θα βρείτε στο ΦΕΚ Β-3152/30-9-2016.

     Γενικά για την «ανοιχτή κατηγορία» και για ψυχαγωγικές πτήσεις ισχύει:

          1. Μέγιστη απόσταση 50 μέτρα από τον χειριστή.

          2. Ελάχιστη απόσταση 50 μέτρα από ανθρώπους, ζώα, κινητά ή ακίνητα αντικείμενα.

          3. Μέγιστο ύψος πτήσης 120 μέτρα (400 ft).

          4. Αν το drone έχει εμβέλεια τηλεχειριστηρίου πάνω από 50m, τότε απαιτείται καταχώρηση στο Μητρώο χειριστών ΣμηΕΑ της ΥΠΑ με τους κωδικούς taxis του ιδιοκτήτη (χωρίς κόστος).

          5. Αν η πτήση πρόκειται να υπερβεί τα 50 m απόσταση, απαιτείται η κατάθεση σχεδίου πτήσης.

     Γενικά ισχύει:

Ερασιτέχνες

Επαγγελματίες

Πτήση πάνω από 50m

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Πτήση πάνω από ανθρώπους.

ΟΧΙ

ΝΑΙ (κατόπιν αδείας από ΥΠΑ)

Καταχώρηση στο Μητρώο ΣμηΕΑ

ΟΧΙ (μόνο για drone με εμβέλεια κάτω των 50m)

ΝΑΙ

Ασφαλιστική κάλυψη

ΟΧΙ (προαιρετικό)

ΝΑΙ

Κατάθεση Σχεδίου Πτήσης

ΟΧΙ (πτήσεις μόνο κάτω των 50 m)

ΝΑΙ (για πτήσεις πάνω των 50 m)

Όλοι οι κάτοχοι ΣμηΕΑ οφείλουν να είναι ενήμεροι για τους παραπάνω νομοθεσία!

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τα  ΣμηΕΑ, περιγράφεται στα παρακάτω ΦΕΚ: 

Κανονισμός και το γενικό πλαίσιο πτήσεων  ΣμηΕΑ

Κανονισμός Εκπ/κών Κέντρων και αδειοδότησης χειριστών  ΣμηΕΑ

Εξεταστέα ύλη εξετάσεων.

Καθορισμός παραβόλων  ΣμηΕΑ